Poslovnik

Upravni odbor Udruge defektologa grada Zagreba i Zagrebačke županije na osnovu članka 29. Statuta predlaže Skupštini na usvajanje

 P O S L O V N I K

O radu Izborne Skupštine Udruge defektologa grada Zagreba i Zagrebačke županije koja se održava 17.12.2012. godine

Članak 1.

Skupštinu UDGZIZŽ otvara predsjednik Udruge i predlaže radno predsjedništvo od tri člana, zapisničara , dva ovjerovitelja  zapisnika i verifikacijsku komisiju.

Članak 2.

Radno predsjedništvo rukovodi  radom Skupštine. Radno predsjedništvo predlaže Poslovnik, dnevni red i izbor radnih tijela Skupštine.

Članak  3.

Skupštinu čine po tri predstavnika svih ustanova sa područja grada Zagreba i Zagrebačke županije koje se bave odgojem, obrazovanjem i rehabilitacijom osoba s posebnim potrebama, tri predstavnika stručnih suradnika u osnovnoškolskim ustanovama, tri predstavnika stručnih suradnika u organizacijama predškolskog odgoja te tri predstavnika Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta.

Članak  4.

Skupština se može održati ako joj prisustvuje natpolovična većina svih članova. Skupština odlučuje nad natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Članak  5.

Rad Skupštine je javan i dostupan svim članovima Udruge DGZIZŽ, gostima i sredstvima informiranja.

Članak  6.

Sudionici u raspravi mogu u pravilu sudjelovati u okviru jedne točke dnevnog reda. Ukoliko netko želi po drugi put sudjelovati u raspravi u okviru jedne točke dnevnog  reda može dobiti riječ nakon svih sudionika koji u raspravi sudjeluju prvi puta, a nitko se više nije javio za riječ.

Članak  7.

Sva izlaganja koja su dana u pismenom ili verbalnom obliku unose se u zapisnik.

Članak  8.

Zapisnik potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika.

Ovaj Poslovnik o radu Izborne Skupštine  UDGZIZŽ stupa na snagu odmah po usvajanju.

Upravni  odbor